ตรวจสอบสถานะการสมัคร หรือพิมพ์ใบชำระเงินคลิกที่นี่

วิ่งพร้อมกัน !

วันอาทิตย์, 24 มกราคม 2559

ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดกิจกรรมกีฬาเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา “ตรีสิกขสถานพัชรสมโภช”
2. เพื่อสร้างเครือข่ายความสามัคคี ความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างบุคลากร ศิษย์เก่า นิสิตปัจจุบันและชุมชน โดยใช้กิจกรรมกีฬาและการออกกำลังกายเป็นสื่อ
3. เพื่อส่งเสริมรณรงค์สร้างกลุ่มนิสิตให้กระตุ้นตื่นตัวและตระหนักถึงการดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย ลด ละ เลิก อบายมุข และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
4. เพื่อให้บริการวิชาการด้านการดูแลรักษาสุขภาพแก่บุคลากรและชุมชน สร้างความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยบูรพา
5. เพื่อหารายได้สมทบกองทุน “ตรีสิกขสถานพัชรสมโภช มหาวิทยาลัยบูรพา”

เส้นทางวิ่ง

Half Marathon 21.097 km

Mini Marathon 10.5 km

Fun Run 5.5 km

เดิน - วิ่ง 3.0 km

รางวัลการแข่งขัน

      - อันดับ 1-5 ของแต่ละรุ่นอายุ ชาย/หญิง จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ 60 ปีมหาวิทยาลัยบูรพา (ยกเว้นรุ่นเดิน-วิ่ง)

      - สำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคน จะได้รับเกียรติบัตร เหรียญที่ระลึก และเสื้อ 60 ปีมหาวิทยาลัยบูรพา


การรับบริการ

      - บริการน้ำดื่มตลอดเส้นทางการวิ่ง

      - มีรถพยาบาลดูแลเหตุฉุกเฉินตลอดเส้นทางการวิ่ง

รับเบอร์วิ่ง

วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2559 เวลา 8.30 - 20.00 น.

ผู้เข้าแข่งขันแสดงหลักฐานการชำระเงิน รับเบอร์วิ่ง และเสื้อ ณ หอประชุมธำรงบัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา

วันแข่งขัน

วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2559

5:30
5:45
6:00
6:05

การรับสมัคร

เปิดรับลงทะเบียนออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 11-22 มกราคม 2559


หมดเวลารับสมัคร


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0-3839-0045, 0-3810-2060 (ในวันและเวลาราชการ)


ประเภท อัตราค่าสมัคร

Half Marathon
ระยะทาง 21.097 ก.ม.
ประเภท (ชาย / หญิง)
 • อายุไม่เกิน 29 ปี
 • 30 – 39 ปี
 • 40 – 49 ปี
 • 50 – 59 ปี
 • 60 ปี ขึ้นไป

อัตราค่าสมัคร

350 บาท
(นักเรียนนักศึกษา 250 บาท)

Mini Marathon
ระยะทาง 10.5 ก.ม.
ประเภท (ชาย / หญิง)
 • อายุไม่เกิน 29 ปี
 • 30 – 39 ปี
 • 40 – 49 ปี
 • 50 – 59 ปี
 • 60 ปี ขึ้นไป

อัตราค่าสมัคร

300 บาท
(นักเรียนนักศึกษา 250 บาท)

Fun Run
ระยะทาง 5.5 ก.ม.
ประเภท (ชาย / หญิง)
 • อายุไม่เกิน 15 ปี
 • 16 – 39 ปี
 • 40 ปีขึ้นไป

อัตราค่าสมัคร

250 บาท
(นักเรียนนักศึกษา 200 บาท)

เดิน - วิ่ง
ระยะทาง 3.0 ก.ม.
ไม่แบ่งกลุ่มอายุ

อัตราค่าสมัคร

500 บาท *
(บุคคลทั่วไป 250 บาท)
(นักเรียนนักศึกษา 200 บาท)

* หมายเหตุ ค่าสมัคร vip บุคลากร ม.บูรพา 500 บาท เนื่องจากการวิ่งครั้งนี้ จัดเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนิสิต คณาจารย์ บุคลากรและ ศิษย์เก่า ในการเฉลิมฉลองมหาวิทยาลัยบูรพาครบรอบ 60 ปี ซึ่งรายได้จากการจัดการแข่งขันจะนำเข้าสมทบในกองทุน "ตรีสิกขสถานพัชสมโพช" ต่อไป ค่าสมัครของบุคลากรม.บูรพา จึงเก็บมากกว่าประชาชนทั่วไป

รางวัลที่ได้รับ (Rewards)

*ได้รับอย่างละ 1 ชิ้น


เหรียญที่ระลึก (Medal)

เกียรติบัตร (Certificate)

เสื้อ (Running Shirt)

ขนาดของเสื้อ (Size of shirts)

ไซส์เสื้อ (Size) ขนาดรอบอก (นิ้ว / inches)
SS 36
S 38
M 40
L 42
XL 44
XXL 46